Conflictbemiddeling

Conflictbemiddeling

Binnen elke organisatie waar mensen met elkaar samenwerken en communiceren ontstaan regelmatig samenwerkingsproblemen, vooral door miscommunicatie. Oud zeer uit het verleden steekt voortdurend de kop op waardoor een team niet meer effectief kan zijn.
Deze problemen zetten de onderlinge werkverhoudingen onder spanning. C-LiON Onderwijs Advies Diensten onderscheidt ‘blauwe’ bevroren en ‘rode’ escalerende conflicten.

Organisaties met uit de hand gelopen samenwerkingsproblemen, komen moeizaam tot succes of ontwikkeling. De oorzaken van de stagnerende communicatie en verslechterde sfeer moeten worden opgespoord en aangepakt. Een onafhankelijke buitenstaander is dikwijls onmisbaar bij de probleemanalyse en voor de begeleiding van het proces.

C-LiON Onderwijs Advies Diensten biedt verschillende trajecten conflictbemiddeling. De SQY (Scan Quick Yourself) aanpak bestaat uit intake in trajectbepaling, een introductie-teamvergadering, invullen van een vragenlijst, verdiepingsinterviews, het opstellen van een rapportage met heldere probleemanalyse, een feedback-teamvergadering en daarna het opstellen van een advies.
Daarnaast kunnen we mediation inzetten om vastzittende problemen bespreekbaar te maken.

C-LiON Onderwijs Advies Diensten assisteert al vele jaren organisaties die moeizaam tot resultaat of ontwikkeling kunnen komen. Op deze scholen is over het algemeen sprake van een hoger verzuim, verminderd welbevinden, lagere prestatiemotivatie, lagere leeropbrengsten en onveiligheidsgevoelens.

Kenmerkende factoren in deze situaties zijn:

 • Zwak bevonden of niet geaccepteerd leiderschap.
 • Slecht lopende vergaderingen.
 • Afspraken worden niet nagekomen.
 • Gesloten sfeer en slecht omgaan met feedback.
 • Geen gezamenlijke visie.
 • Elkaar negeren en uit de weg gaan.

Om tot een oplossing te komen is hulp van een onafhankelijke buitenstaander onmisbaar, zeker bij de probleemanalyse en voor de begeleiding van het proces. Samen met de betrokkenen spoort C-LiON Onderwijs Advies Diensten de oorzaken van een stagnerende communicatie en een verslechterde sfeer op. Alle belanghebbenden worden bij de probleemanalyse betrokken. 

Daarna helpt C-LiON Onderwijs Advies Diensten u om de samenwerking weer vlot te trekken door partijen nader tot elkaar te laten komen (toenadering) en hen persoonlijke toekomstgerichte doelen te laten stellen. Als er sprake is van blijvende verwijdering of ernstige knelpunten, zal C-LiON Onderwijs Advies Diensten een voorstel doen voor outplacement. U krijgt ook juridisch advies, indien nodig.

C-LiON Onderwijs Advies Diensten biedt conflictbemiddeling aan in groepsverband en individueel.

1. Conflictbemiddeling groepen

Na de intake en trajectvaststelling volgt een teamvergadering, waarin de uitgangspunten worden doorgesproken en instructie volgt over het invullen van de SQY-vragenlijst. Deze vragenlijst kent enkele open vragen over werkplezier en ongeveer zestig gesloten vragen over zes domeinen.

De factoren die het werkplezier belemmeren worden op deze manier geordend in 6 betrokkenheidsdomeinen:

 • Zelf: de leraar als persoon, werkdruk en stress
 • Taak: de taken die eenieder vervult, met name in de klas
 • Ander: de collega's, directie en leerlingen op school, de sociale werkomgeving
 • Instituut: de organisatie van de school, de feitelijke werkomgeving
 • Omgeving: de buurt, gemeente en ouders
 • Overheid: beleidsmaatregelen

Een goede diagnostiek is moeilijker dan het lijkt. Een veelgemaakte fout is dat de meest genoemde problemen ook automatisch de hoogste prioriteit krijgen! Op basis van de conceptrapportage worden daarom individuele (of groeps-) gesprekken gehouden met alle betrokkenen om tot een goede diagnose van de problemen te komen. Tegelijkertijd is er een inventarisatie bij de teamleden van de wenselijke oplossingsmogelijkheden. De conceptanalyse wordt tijdens een vergadering aan het team gepresenteerd, waarop zij feedback mogen geven. Daarna stellen wij onze eindrapportage op en ronden deze af met een advisering om de problematiek op te lossen.

C-LiON Onderwijs Advies Diensten kiest vaak voor een tweedaagse conferentie als start voor een verbetering van sfeer en samenwerking in teams.

2. Individuele conflictbemiddeling / mediation

C-LiON Onderwijs Advies Diensten biedt ook bemiddeling in de vorm van professionele mediation. Hierbij zijn afspraken bindend voor de betrokken partijen. In gesprekken met beide partijen analyseren we de conflictsferen en zoeken naar mogelijke oplossingen om de samenwerking weer vlot te trekken. Uiteraard zorgen we ook voor een goede monitoring en follow-up van de gemaakte afspraken

 
Meer informatie?

Meer informatie geven we graag. Wilt u met ons in contact komen? Bel naar 076 5430060 of klik door naar onze contactpagina.