Verzuimaanpak

Verzuimaanpak

Het verzuim in de onderwijssector is op veel plekken nog aan de hoge kant. Goed verzuimbeleid en hieraan sturing geven is een belangrijke rol die is weggelegd voor de schoolleider.

Gesprekken over verzuim zijn soms ingewikkeld en lastig te voeren. Soms reppen we zelfs over ‘slecht nieuws gesprekken’. Hoe zorgt u er immers voor dat werkbare oplossingen worden gevonden zonder dat dit ten koste gaat van de wellicht altijd nog aanwezige goede verstandhouding. 
Wanneer u als school (leidinggevende en team) hiervoor een goede manier van werken vindt, zal dat een positief effect hebben op de professionalisering van mensen en dus op de kwaliteit van het onderwijs.

Om niet alleen het wiel (opnieuw) te hoeven uitvinden, kan een coach de schoolleider hierbij ter zijde staan. Als leidinggevende wilt u graag dat mensen aanwezig zijn, hun werk goed en met enthousiasme doen en zich vitaal voelen. 
Een (te) hoog ziekteverzuim hoort daar niet bij. En juist uzelf als leidinggevende een rol verschaffen in het proces van het terugdringen van dat ziekteverzuim blijkt vaak nogal ingewikkeld.

Met coaching on the job kan een ervaren coach u ter zijde staan bij uw leervragen om u als schoolleider verder te ontwikkelen. 
U stelt vooraf de verschillende, voor u van belang zijnde, leervragen op binnen het coachingstraject en beschrijft wat het persoonlijke leerdoel (resultaat) is.
Tot slot zal, naast de ‘spiegelreflex’ van de coach, een persoonlijke reflectie op uw ontwikkeling bevestigen dat u gegroeid bent in uw kennis en vaardigheden met betrekking tot (het terugdringen van) verzuim.

Omdat het vaststellen van leervraag en leerdoel lastig kan zijn, kunt u dit ook voorafgaand aan het traject met hulp van de coach vaststellen. Denk aan de volgende suggesties:

Leervragen:

  • Hoe spreek ik mijn medewerker aan op disfunctioneren of frequent verzuim, zonder dat onze relatie wordt geschaad?
  • Hoe onderscheid ik de verschillende vormen van verzuim om vervolgens mijn aanpak hierop aan te kunnen passen?
  • Hoe kom ik achter drijfveren en motivatie van mijn medewerker en hoe ga ik gebruikmaken van zijn kracht?
  • Welke aanpak richting medewerkers is het meest geschikt om het verzuim zo kort mogelijk te houden?
  • Hoe integreer ik het bestaande verzuimbeleid als onderdeel van de ‘normale’ gesprekkencyclus?

Leerdoelen/opbrengst:

  • Door het behouden van een goede relatie weet ik het verzuim terug te dringen of te voorkomen. 
  • Door verruiming van kennis kan ik verschillende vormen van verzuim herkennen en gericht benaderen.
  • Indien ik kennis heb van drijfveren en motivatie van de medewerker kan ik inzetten op diens sterke punten en enthousiasme en professioneel gedrag bevorderen.
  • Ik ontwikkel een aanpak die zorgt voor het verkorten van bestaand verzuim met als motto ‘wat kan je nog wel’ in relatie tot aangepast werk.
  • Binnen de gesprekkencyclus is het gewoon om (voorkoming van) verzuim aan de orde te stellen.

Momenteel biedt het Vervangingsfonds een ‘Subsidie Lerend Werken’ aan dat specifiek beschikbaar is voor coaching on the job rondom verzuimaanpak. Indien u voldoet aan diverse voorwaarden is maximaal 80% van de kosten (met een maximum van € 2.500) te declareren.

C-LiON heeft binnen haar label Via Vinci Academy coaches beschikbaar afkomstig uit het onderwijs en met de juiste ervaring.

Graag komen wij met u in contact om de mogelijkheden van een coachingstraject door te spreken en eventueel vast te stellen. 
Ook kunnen dan de voorwaarden voor de toekenning van de subsidie bij het Vervangingsfonds worden doorgenomen (zie ook: http://www.vervangingsfonds.nl/verzuim---re-integratie/aanpak/subisidie-lerend-werken.

Het met goed gevolg afleggen van het coachingstraject geldt als informeel leren bij de herregistratie van schoolleiders in het Schoolleidersregister.

Mocht de toekenning van de subsidie voor u een absolute voorwaarde zijn om het traject in te gaan, spreken wij graag met u af dat het coachingstraject pas daadwerkelijk doorgaat op het moment dat de subsidieaanvraag is goedgekeurd.

 
Meer informatie?

Meer informatie geven we graag. Wilt u met ons in contact komen? Bel naar 076 5430060 of klik door naar onze contactpagina.