Handelingsgericht werken

Handelingsgericht werken

Planmatig en systematisch werken en gebruik maken van een plancyclus, betekent: het schooljaar onderverdelen in handelingsperiodes (dikwijls 3 of 4 per jaar). Voor iedere periode worden doelen gesteld. Daarna worden activiteiten uitgevoerd en resultaten gemeten, en wordt geëvalueerd of de doelen zijn gehaald. Op grond van die evaluatie (en dus niet uitsluitend op basis van de methodelijn) worden nieuwe doelen gesteld en wordt een nieuwe handelingsperiode uitgevoerd. Zo’n werkwijze leidt tot een grote verbetering van de leerresultaten.
Teamleden worden door ons getraind in de achtergronden en praktijk van deze werkwijze: het handelingsgericht werken (HGW).

C-LiON Onderwijs Advies Diensten traint leraren en intern begeleiders – zorgcoördinatoren in het planmatig werken: hoe stel je doelen op basis van gegevens die bekend zijn, hoe kom je tot een goede keuze van leeractiviteiten voor de volgende handelingsperiode en hoe blijf je op koers bij de uitvoering van het plan? Omdat er op school veel meetinstrumenten zijn, zowel methodegebonden als methode-onafhankelijke toetsen, weten we vrij nauwkeurig te bepalen of de gestelde doelen gehaald zijn. Maar wellicht het meest relevante onderdeel van HGW is de evaluatie: hoe kom je erachter waarom een bepaald doel wel of niet gehaald is? Dit is een kwestie van analyseren en diagnosticeren. We leren diagnostische gesprekken te voeren en gebruik te maken van modellen, leerlijnen en theorieën. De keuze voor bijgestelde doelen (versnellen of vertragen) en andere werkvormen en leeractiviteiten wordt samen met de trainer uitgevoerd.
We leren aan om groepsplannen en realistische handelingsplannen op te stellen. Hierbij staan de eigen methoden en de eigen praktijk centraal. De ene school heeft behoefte aan een paar begeleidingsbijeenkomsten met het zorgteam, bij andere scholen trainen we het hele team op het gebruik van deze systematiek.
Handelingsgericht werken is toepasbaar op alle ontwikkelingsgebieden: lezen, taal, rekenen, maar ook bijvoorbeeld op het gebied van motorische en sociaal emotionele ontwikkeling.

 
Meer informatie?

Meer informatie geven we graag. Wilt u met ons in contact komen? Bel naar 076 5430060 of klik door naar onze contactpagina.