Zorg: eén kind, één plan

Zorg: eén kind, één plan

Het is moeilijk aan buitenstaanders uit te leggen dat het tot nu toe nog geen normale zaak is dat jongeren die meer zorg nodig hebben, vanuit een gezamenlijke aanpak worden begeleid. Eén van de grote frustraties van ouders met leerlingen die meer zorg nodig hebben, is de ‘molen’ waarin ze terecht komen en die bestaat uit het telkens opnieuw je verhaal moeten doen, telkens opnieuw formulieren invullen en met steeds wisselende hulpverleners ‘opnieuw starten’. Binnen het onderwijs, binnen jeugdzorg en zeker tussen beide sectoren ontbreekt het dikwijls aan de noodzakelijke afstemming. De vergelijking met de gezondheidszorg – waar veel mensen als patiënt ervaring mee hebben– dringt zich op: hoe kun je op de afdeling spoedeisende hulp goed geholpen worden als er geen afstemming is tussen de verschillende specialisten?

C-LiON Onderwijs Advies Diensten zet zich in om tot stroomlijning en afstemming te komen binnen onderwijs en jeugdzorg zodat ieder kind dat extra zorg behoeft, vanuit één plan en onder één regievoering wordt begeleid.

We weten dus wat we willen: laat gedurende een bepaalde periode vanuit één (handelings-)plan gewerkt en begeleid worden en zet alle professionals onder één regisseur. Dan vindt er namelijk één geïntegreerd proces plaats waarbinnen je de Plan-Do-Check-Act cyclus kunt doorlopen. Ouders worden daarbij systematisch en gestructureerd betrokken en leraren en begeleiders weten precies wat ze moeten doen. 
Maar de praktijk is helaas weerbarstig: iedere discipline gebruikt een eigen begrippenkader, stelt eigen eisen aan handelingsplanning en – evaluatie, werkt vanuit verschillende bekostigingsstelsels en wet- en regelgeving. En aangezien de besteding van budgetten moet worden verantwoord, worden veel deelplannen en –rapportages geschreven. 

Als we ons niet laten ontmoedigen door de verschillende systemen, en de moed hebben om een proces in te gaan waarin het ontwikkelingsproces van het kind of van de jongere centraal staat, wordt het wel een begaanbaar pad. Er moet gewerkt worden aan de volgende onderdelen:

  • procesmanagement: het opzetten van een planmatige structuur waarin planmatig gewerkt wordt, waarin de kwaliteitscyclus wordt doorlopen, waarin mensen weten welke rollen ze vervullen en duidelijk is wie de regie voert over (onderdelen van) de planuitvoering;
  • informatiemanagement: inventariseren van de informatieonderdelen over de ontwikkeling van het kind die nodig zijn, wie deze moet aanleveren, op welke wijze en waar de informatie bewaard wordt en hoe om te gaan met vertrouwelijkheid van gegevens;
  • competentieontwikkeling: leren samenwerken met professionals van andere disciplines, hun theorieën, werkmodellen en begrippenkaders kennen, maar ook: leren planmatig en opbrengstgericht te werken.

De professionals van C-LiON Onderwijs Advies Diensten hebben uitgebreide ervaring binnen de onderwijssector en de jeugdzorg. Zij putten uit jarenlange ervaring met vele duizenden CVI-dossiertrajecten en weten hoe verschillende disciplines denken en werken. 
Wij begeleiden u graag bij het opstellen en afstemmen van plannings-, voortgangs- en evaluatieregistraties, bij het organiseren en implementeren van zorgadviesteams, en – wat het lastigst is – het leren planmatig te werken in flexibele multidisciplinaire teams.

 
Meer informatie?

Meer informatie geven we graag. Wilt u met ons in contact komen? Bel naar 076 5430060 of klik door naar onze contactpagina.