Schoolmarketing

Schoolmarketing

Meer leerlingen, leerlingen en ouders die passen bij de identiteit van de school, een constructieve samenwerking tussen ouders en school, uitstekende relaties met andere scholen en andere organisaties, wie wil dat nu niet? Maar in hoeverre zet u deze idealen ook daadwerkelijk om in beleid en acties?

Schoolmarketing is het beleidsinstrument om extern gerichte organisatiedoelen te realiseren door middel van een actieve benadering van doelgroepen. De kern van een goed marketingbeleid wordt gevormd door interne keuzes en visiebepaling: met welke kwaliteiten en vanuit welke identiteit geven we antwoord op verwachtingen van anderen en hoe spelen we in op behoeften en wensen vanuit de samenleving? Als er eenmaal gekozen is voor een bepaalde positionering, geeft een goed marketingbeleid richting aan het afstemmen van de kwaliteiten van de school op de gekozen doelgroepen. 

Doel van het marketingbeleid kan groei zijn in kwantitatieve zin, maar bijvoorbeeld ook verbetering van de relatie tussen school en ouders.

Kent u de wensen en verwachtingen van uw doelgroep? C-LiON Onderwijs Advies Diensten heeft efficiënte methoden en instrumenten voor allerlei vormen van kwalitatief of kwantitatief onderzoek onder uw eigen ‘afnemers’(ouders, leerlingen, scholen), maar ook onder potentiële afnemers, zodat u zicht krijgt op beelden, wensen en behoeften van mensen die (nog) niet voor uw school gekozen hebben. Voorbeelden daarvan zijn:

 • oudertevredenheidsonderzoek: webbased bevraging op basis van standaard- of maatwerk-vragenlijsten, eventueel aangevuld met mondelinge interviews;
 • leerlingtevredenheidsonderzoek: webbased bevraging met parallel-vragen die ook ouders (en desgewenst ook de medewerkers) beantwoorden, afgestemd op het leeftijdsniveau van de leerling; ook hier kunnen interviews aan gekoppeld worden;
 • imago-onderzoek: online, telefonisch of persoonlijk bevragen we steekproefsgewijs hoe uw school bekend staat bij de doelgroepen of in de wijk
 • behoeftenonderzoek: omdat tevredenheid met het bestaande aanbod niet hetzelfde is als voldoen aan behoeften en verwachtingen, houden we diepte-interviews, al dan niet aangevuld met kwantitatief onderzoek onder de gekozen doelgroepen;
 • haalbaarheidsonderzoek: we onderzoeken en onderbouwen of er ruimte in de markt is voor nieuwe schoolconcepten, vestigingen, accommodaties of aanvullende activiteiten.

C-LiON Onderwijs Advies Diensten begeleidt onderwijsorganisaties bij het opstellen van een goed werkend marketingplan dat door het team en het bestuur wordt onderschreven en uitgedragen. Daarbij gebruiken we uiteraard alle beschikbare informatie uit marktonderzoek en kwaliteitsdocumenten, en stemmen we onze begeleiding af op vastgesteld beleid.

De begeleiding via onder andere studiedagen is op bovenschools- en op schoolniveau. We schrijven vervolgens adviesrapporten of een marketingplan, met heldere doelen en projectplanning.

Meestal gaat onze begeleiding verder dan het uitvoeren van onderzoek en het opstellen van een plan. Een aantal voorbeelden van vervolgactiviteiten die het realiseren van de doelen ondersteunen:

 • training van uw medewerkers in goede oudergesprekken
 • verbeteren van de schoolgids
 • interactief maken van de website
 • opstellen communicatieprotocollen
 • mediatraining voor het management
 • presentatietraining voor leraren en schoolleiding
 
Meer informatie?

Meer informatie geven we graag. Wilt u met ons in contact komen? Bel naar 076 5430060 of klik door naar onze contactpagina.